Słowo na niedzielę 15 września 2019 roku- XXIV Niedziela Zwykła
(Wj 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17.19; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32)
Bóg jest miłosierny i przebacza swojemu ludowi. Wysyła na świat Jezusa Chrystusa, który umiera za grzeszników. W niebie jest wielka radość z każdego grzesznika, który się nawraca.

Żydzi po wyjściu z niewoli egipskiej pod przewodnictwem Mojżesza doszli do Bożej góry Horeb (Synaj). Mojżesz poszedł na spotkanie z Bogiem i przebywał tam 40 dni i nocy. Tak długa nieobecność Mojżesza wywołała w ludziach wrażenie, że on zginął albo uciekł. Przychodzą do Aarona, który był prawą ręką Mojżesza i proszą, by wykonał dla nich widzialny symbol Boga- rzeźbę złotego cielca. Wybrali oni postać cielca ponieważ w Egipcie, gdzie przebywali 400 lat, spotykali się często z wystawnym kultem bogini Hator (jej symbolem była święta krowa) a zwłaszcza byka Apisa. Przez kult tych zwierząt oddawano tam cześć sile rozrodczej, płodności. Z powodu ulania złotego cielca Żydzi urządzili święto połączone z zabawą. Bóg mówi Mojżeszowi o odstępstwie narodu izraelskiego od Niego, zrobieniu sobie bożka i zapowiada, że wygubi ten lud. Nazywa Żydów „twój lud” dając do zrozumienia, że przez nieposłuszeństwo nakazowi Bożemu, Izrael złamał Przymierze i dlatego nie jest już ludem Boga, ale tylko ludem Mojżesza. Mojżesz po raz kolejny występuje w roli obrońcy swego narodu i orędownika przed Bogiem. Mojżesz w modlitwie prosi Boga o przebaczenie ludowi grzechu. Wspomina też o Bożej obietnicy złożonej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Izraelowi), że uczyni ich potomstwo liczniejsze niż gwiazdy na niebie a ziemię Kanaan da ich potomstwu na wieczne dziedzictwo. Wysłuchanie przez Boga modlitwy Mojżesza świadczy o znaczeniu tego człowieka w Bożych planach zbawienia człowieka. W ten sposób Bóg podkreśla także niekwestionowany autorytet Mojżesza, któremu Izraelici powinni we wszystkim okazać posłuszeństwo, gdyż Bóg przez niego objawia im swoją wolę. Jest on pośrednikiem pomiędzy Bogiem a narodem izraelskim.
Co w moim życiu może być takim cielcem? Za kogo z moich znajomych, którzy grzeszą będę się wstawiał do Boga o Jego miłosierdzie?

Psalm 51 jest zaliczany do siedmiu psalmów pokutnych. Dawid pokutuje i błaga Boga o miłosierdzie dla siebie po grzechu cudzołóstwa. Jako nawrócony grzesznik prosi Boga o okazanie miłosierdzia, o oczyszczenie i obmycie całkowite ze skutków tego czynu. Uznaje przed Bogiem, że to, co zrobił było złe i godziło w świętość Boga. Poddaje się całkowicie sprawiedliwemu osądowi Boga. Na końcu prosi Boga o czyste serce i nowego pełnego mocy ducha, który pozwoli mu oczekiwać zbawienia. Doświadczywszy wielkiej miłości i miłosierdzia ze strony Boga, pragnie głosić Jego wielkość, potęgę i chwałę całym swoim dalszym życiem.
Z jakiego grzechu powinienem się nawrócić i prosić Boga o zmiłowanie oraz łaskę do dawania o Nim świadectwa?

W formie uroczystego dziękczynienia Paweł przedstawia swoje powołanie i władzę apostolską. Tym, który wybrał Apostoła do służby apostolskiej, jest tu wyjątkowo nie Bóg Ojciec, ale Chrystus- Pomazaniec Jezus. W ten sposób Paweł stawia Jezusa w majestacie i chwale obok Ojca. Ostro św. Paweł opisuje swoją przeszłość używając określeń: bluźnierca, prześladowca i oszczerca. Wspomina także o nawróceniu ze stanu grzechu do stanu wiary, która grzechy usuwa i przed nimi zabezpiecza. Następnie Paweł pisze, że przestrzeganie Prawa Mojżeszowego nie może zbawić, co najwyżej jest w stanie ukarać lub przerazić. Zbawienie nie pochodzi bowiem z Prawa, ale od Chrystusa Jezusa, który przyszedł na świat zbawić grzeszników. Ta doktryna jest przez Pawła obwieszczana w uroczysty sposób poprzez nadanie jej formuły: „ nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania”. Każdy człowiek, podobnie jak św. Paweł dostępuje zbawienia przez miłosierdzie Boże objawione w osobie Jezusa Chrystusa. Paweł świadczy, że skoro Bóg okazał jemu miłosierdzie i przebaczył mu grzechy( prześladowcy i pierwszemu spośród grzeszników) , to z pewnością okaże je także innym ludziom trwającym w niewiedzy, lecz szczerym sercem poszukującym prawdy. Na zakończenie Paweł wielbi Boga Ojca, Jego najwyższą władzę nad światem, nazywając Go Królem nieśmiertelnym i niewidzialnym.
W czym upatruję swojego zbawienia? Czy przez spełnianie dobrych uczynków mogę to osiągnąć, czy raczej potrzebuję łaski Bożej, która przez wiarę w Jezusa daje mi zbawienie?

Jezus kieruje swoją naukę do tych, którzy niewiele wiedzą o miłosierdziu Boga, ale cieszą się swoją sprawiedliwością, pogardzają tymi, którzy pogubili się w życiu i spisują ich na straty. Faryzeusze odrzucają i potępiają poborców podatkowych oraz innych grzeszników, czyli tych, którzy przekraczają przepisy Prawa Mojżeszowego i tradycji judaistycznej. Jezus zwraca się do swoich przeciwników w trzech przypowieściach. Przywódcy religijni wolą potępiać ludzi, niż pokazać im drogę do usprawiedliwienia przed Bogiem. Zamiast oddawać ludzi Bogu, chcą zatrzymać ich pod siłą własnej tradycji. Trzy przypowieści łączą liczby: ginie jedna ze stu owiec, zaginiona została jedna z dziesięciu monet (drachm), duszę i majątek zmarnował jeden z dwóch braci. Trzy przypowieści łączy wspólna reakcja: radość tych, którzy coś lub kogoś stracili, z powodu odzyskania zguby. Jezus wykazuje przywódcom religijnym niekonsekwencję: cieszą się z ludźmi z powodu znalezienie przez kogoś owcy, czy monety, a są zgorszeni z powodu nawrócenia się ludzi przez nich potępianych. W opowiedzianej przez Jezusa przypowieści podobnie do przywódców religijnych postępuje syn, który pozostał z ojcem. Przywódcy religijni nie są przyjaciółmi Boga, bo nie radują się razem z Jezusem i Jego uczniami z odnalezienia, odszukania, ocalenia, przebaczenia, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa, czyli ze znalezienia zbawienia i Zbawiciela. Dopóki człowiek żyje, ma szansę na powrót do Boga, na przebaczenie grzechów, okazanie miłosierdzia i zbawienie. Jezus w tych przypowieściach ukazuje bezgraniczna miłość Ojca, Jego niepojęte miłosierdzie wobec każdego człowieka.
Przez jakie postępowanie oddaliłem się od Boga? Czy mam pragnienie powrotu do Niego i proszę Go o miłosierdzie? Jak często dziękuję Bogu za Jego miłosierną miłość okazaną w Chrystusie?

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. 23 673 85 52
e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
każdy czwartek od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wt.- pt.
g. 8.30-9.00 i g. 16.30-17.45.,
w sobotę g. 8.30-9.00.
W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum